شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
  • English
سرویس های خدمات الکترونیک
     استعلام بهاءسیستم هوادهی

تاریخ اعلام   : 23/12/1396

شماره آگهی: 524-96

فروشگاه محترم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد اقلام مشروحه ذيل را با مشخصات و شرایط مندرج در جدول ذیل خریداری نماید . در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در همین برگه مرقوم فرموده و پس از قرار دادن در پاکت در بسته به آدرس ایلام – بلوار دانشجو – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام بنام اداره پشتیبانی و خدمات عمومي ارسال نمائید .

مهلت ارسال از تاریخ فوق به مدت 7 روز کاری (تا تاريخ 27/12/1396) می باشد .

شرايط :

1- به پیشنهادهای مشروط و پیشنهادهایی که از طریق نمابر و یا بعد از موعد مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود .

2- آدرس کامل و تلفن تماس قيد گردد.   

3- داشتن كد اقتصادي و شناسه ملي براي شركت در استعلام الزامي است.

4- مدارك و مستندات پروانه كاربرد علامت استاندارد  و مدت اعتبار پروانه و شماره رديابي (ده رقمي)  به صورت مشخص براي كالا هاي مندرج در جدول از توليدكننده مربوطه پيوست استعلام گردد.

5-براي نمايندگان شركت هاي توليدي داخلي دريافت و ارسال تاييديه كتبي از شركت يا شركتهاي توليدي مربوطه الزامي مي باشد.

6- قيمت پيشنهادي به دو صورت الف) پيش فرض پرداخت نقدي ب) پرداخت از محل اسناد خزانه اسلامي ارائه گردد .

6- ماليات بر ارزش افزوده در پيشنهاد قيمت لحاظ نگردد .

توضيح : به پيشنهادهائيكه فاقد شرايط فوق باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهر و امضاء فروشنده:

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : 23/12/1396


دریافت فرم