اصلاح قرائت های اشتباه

مدارک مورد نیاز :

1-      اصل قبض اشتباه

مراحل انجام کار :

1-      مراجعه مشترک به آبدار روستا

2-      ارسال قبض اشتباه توسط آبدار امور مشترکین شهرستان

3-      اصلاح قبض توسط امور مشترکین شهرستان و صدور قبض جدید به مشترک