صدور قبض تسویه حساب

مدارک مورد نیاز :

1-      درخواست کتبی یا شفاهی مشترک

مراحل انجام کار :

1-      درخواست کتبی از امور مشترکین استان یا شهرستان برای تسویه حساب تا تاریخ مشخص

2-      قرائت کنتور توسط آبدار و اعلام آن به امور مشترکین شعبه

3-      بررسی کنتور قرائت شده توسط کارشناس امور مشترکین

4-      صدور قبض تسویه حساب توسط کارشناس امور مشترکین شهرستان