شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

مناقصات

 آگهي مناقصه عمومي شماره 97/769/7284تاريخ 97/08/23

 آگهي مزایده فروش اموال شماره 97/769/7159 تاریخ 1397/08/19

 آگهي مناقصه نوبت اول(شماره :861 ) حفر چاه آهكي مجتمع مورت شهرستان ايلام

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 6596/769/ 97 مورخه 28/7/97 شهرستان های ایلام ،چرداول و دهلران

  آگهي مناقصه نوبت اول (شماره :860 )

 آگهي مناقصه نوبت اول (شماره :859 )

 آگهي مناقصه نوبت اول (شماره :859 )

 آگهي مناقصه نوبت اول (شماره :858 ) مخزن 500 مترمكعبي شورابه چرداول

 آگهی تجدید مناقصه عمومي نوبت دوم واگذاري خدمات حجمي ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب و امور مشترکین روستاهای استان ایلام از 01/07/1397 لغايت 31/06/1398(بمدت يكسال )

 تجدید مناقصه عمومي ( نوبت اول )شماره 5152/769/97 تاریخ 17/6/97 واگذاري خدمات حجمي ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب و امور مشترکین روستاهای استان ایلام از 01/07/1397 لغايت 31/06/1398(بمدت يكسال )

 مناقصه نوبت اول (شماره :857 ) احداث خط انتقال برق ايستگاه پمپاژ چيلات دهلران شهرستان دهلران

 گهی مناقصه عمومي(نوبت اول ) واگذاري خدمات حجمي ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب و امور مشترکین روستاهای استان ایلام از 01/07/1397 لغايت 31/06/1398(بمدت يكسال )

 آگهي مناقصه نوبت اول (شماره :857 )تکمیل آبرسانی به مجتمع وحدت انقلاب – خط انتقال برتش از توابع شهرستان دهلران

 آگهي مناقصه نوبت اول (شماره :856 )احداث مخزن 500 متر مكعبي و تعويض قسمتي از خط انتقال روستاي عباس آباد شهرستان دره شهر

 احداث مخزن 500 متر مكعبي و تعويض قسمتي از خط انتقال روستاي عباس آباد شهرستان دره شهر مناقصه شماره855

  مناقصه - نوبت اول (شماره :854 ) تكميل تصفيه خانه آب ريكا و سرني شهرستان مهران

 تكميل مجتمع موسي و خوشقدم شهرستان بدره (شماره :853 )

 مناقصه (شماره :852 ) تعويض قسمتي از خط انتقال مجتمع اسلام آباد شهرستان دره شهر

 مناقصه (شماره :851 ) (حصاركشي و محوطه سازي ايستگاه پمپاژ گوراب شهرستان دهلران )

 مناقصه (شماره :850 ) عمليات آبرساني به بازارچه مرزي چيلات شهرستان دهلران

 مناقصه (شماره :849 ) (تعويض قسمتي از خط انتقال آب مجتمع سيكان اسلام آباد شهرستان دره شهر )

 مناقصه (شماره :848 ) تكميل تصفيه خانه آب مجتمع ريكا و سرني شهرستان (مهران) شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

 مناقصه (شماره :847 ) عمليات اجرايي قسمتي از خطوط انتقال مجتمع وحدت انقلاب شهرستان (دهلران)

 مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 10672/769/96 خرید لوله

 مناقصه (شماره :846 )اجرای شبكه توزيع آب روستاهاي جابر و تلخاب بالا شهرستان (بدره)

 مناقصه (شماره :845 ) اجراي شبكه توزيع آب روستاهاي موسي و خوشقدم شهرستان بدره

 مناقصه شماره 844 احداث خط انتقال آب مجتمع وحدت انقلاب (روستاهاي برم- ثارالله )

 مناقصه شماره 843 احداث مخزن 500متر مکعبی شورابه شهرستان چرداول

 مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 8434/769/96مورخه 26/9/96 شهرستان چرداول

 مناقصه (شماره :842 )احداث خط برق ايستگاه پمپاژ موسي و خوشقدم (شهرستان بدره)

 مناقصه (شماره :841 )تعويض قسمتي از خط انتقال ماژين (شهرستان دره شهر)

 تجديد مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام از 01/07/1396 لغايت 31/06/1397(بمدت يكسال ) "نوبت سوم "

  تجديد مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام از 01/07/1396 لغايت 31/06/1397(بمدت يكسال )

 مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 4834/769/ 96 مورخه 6/6/1396 شهرستان دهلران

 آگهی مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام از 01/07/1396 لغايت 31/06/1397(بمدت يكسال )

 مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 440 /769/94مورخه24/5/96 شهرستان ايلام

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 2140/769/94مورخه 16/3/96 شهرستان چرداول

 آگهی مناقصه عمومي شماره 458/769/96 – 27/1/96 واگذاري خدمات حجمي امور مشترکین، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در نيمه اول سال 1396

 اجراي خط انتقال مجتمع وحدت و انقلاب (شهرستان دهلران)

 آگهی مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي امور مشترکین، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1396

 مزايده فروش اموال آبرساني و اداري

 اجراي فاز چهارم مجتمع موسي و خوشقدم (شهرستان بدره)

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 6786/769/95

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 6422/769/95

 آگهي مناقصه (شماره :837 )

 آگهي مناقصه (شماره :836 )

 آگهي مناقصه (شماره 835)

 احداث ساختمان بهره برداري (شهرستان مهران)

 آگهي مناقصه (شماره 833)

 آگهي مناقصه (شماره :832 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :831 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :830 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :829 نوبت اول )

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4466/769/95

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 4175شهرستان ايلام

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار به روستاي كم آب وبي آب سطح شهرستان دهلران

 آگهي مناقصه (شماره :828 نوبت اول )

 آگهی تجديد فراخوان جهت پیش ارزیابی

 آگهي مناقصه شماره 827 نظارت مقيم عاليه و كارگاهي روستاهاي سطح استان ايلام

 استعلام قيمت

 آگهي مناقصه (شماره : 825 نوبت اول )

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار به روستاي كم آب وبي آب سطح شهرستان دهلران

 آگهي مناقصه (شماره :824 نوبت اول )

 آگهی تجديد فراخوان جهت پیش ارزیابی

 آگهي مناقصه (شماره :823 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :822 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :821 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :820 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :818 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :818 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :819 نوبت اول )

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1700/769/95

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1697/769/95

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار به روستاي كم آب وبي آب سطح شهرستان چرداول

 آگهي مناقصه (شماره :817 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :816 نوبت اول )

 آگهی مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي تعمير، نگهداری ،حفاظت وحراست از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1395

 آگهی مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي تعمير، نگهداری ،حفاظت وحراست از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1395

  آگهي مناقصه (شماره :815 نوبت اول )

 آگهی مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي تعمير، نگهداری ،حفاظت وحراست از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1395

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 7561/769/94

 آگهي مناقصه (شماره :814 نوبت اول )

 اگهي مناقصه شماره 813

 اگهي مناقصه 812

 آگهي مناقصه (شماره :811 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :810 نوبت اول )

 احداث مخزن بتني500متر مكعبي انجيره شهرستان آبدانان ((استان ايلام))

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره3369/769/94مورخه 26/5/94 شهرستان هاي ايلام و چرداول

 وضوع مناقصه : احداث مخزن 1000متر مكعبي سيوان (شهرستان ايلام)

 موضوع مناقصه : خط انتقال گوراب پايين (شهرستان دهلران)

 موضوع مناقصه : تكميل خط انتقال نصر2 (شهرستان دهلران)

 موضوع مناقصه : احداث ايستگاه پمپاژ روستاي دراشكفت (شهرستان چرداول )

 آگهي مناقصه (شماره :808 نوبت اول ) تكميل تصفيه خانه آب روستاي گلان

 آگهی مناقصه تعمير، نگهداری ،حفاظت وحراست از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1394(نوبت اول)

 آگهي مناقصه (شماره :807 نوبت اول ) اجراي ساختمان آزمايشگاه آب

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

 آگهي مناقصه (شماره :806 نوبت اول )

 موضوع مناقصه : اجراي خط انتقال روستاي گور طوطي (شهرستان سيروان)

 موضوع مناقصه : اجراي خط انتقال و بهسازي چشمه روستاي چمن سيد محمد (شهرستان ايلام )

 آگهي مناقصه (شماره :805 نوبت اول )

  مناقصه (شماره :804 مؤرخ 7- 10-93نوبت اول ) تكميل آبرساني به مجتمع گنداب وانجيره شهرستان آبدانان ((استان ايلام))

 موضوع مناقصه : احداث خط برق و تجهيز كامل ايستگاه پمپاژ روستاي كورگ به شله كش(شهرستان چرداول)

 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۵۳۸۹/۷۶۹/۹۳ - ۹۳/۳

 

 آگهي مناقصه (شماره :803 مؤرخ 06 - 09-93نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :802 مؤرخ 06 -09 -93نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :801 مؤرخ 06 - 9 -93نوبت اول )

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 802/769/93 – 13/2/93 شهرستانهاي ايلام - چرداول

 آگهی مناقصه شماره 376/769/93 – 25/1/93 تعميرو نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1393

 استعلام اجاره خودرو

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( نوبت اول ) خرید 960 متر لوله گالوانيزه 8 اينچ

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1271 /769/92 -92/1 -- خريد لوله

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار

 آگهی مناقصه تعميرو نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1392

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( نوبت دوم ) شماره 6581 /769/91 -91/6

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( نوبت اول ) شماره 6581 /769/91 -91/6

 آگهی مناقصه شماره 2 خدمات آبرساني سيار

 فراخوان ارزیابی فني بازرگاني

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2817 /769/91 -91/5

 آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2736 /769/91 -91/3

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي، شماره 1874 /769/91 -91/2

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( نوبت دوم ) شماره 1589 /769/91 -91/1

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( نوبت اول ) شماره 1589 /769/91 -91/1

 مناقصه شماره 932 نوبت دوم- آبرساني به روستاي چمكبود

 مناقصه شماره 932 نوبت دوم- اجراي شبكه توزيع وخط انتقال روستاي قنات آباد و تكميل شبكه لرني

 مناقصه شماره 931 نوبت دوم- آبرساني به روستاهاي ميرزابيگي وكله جوب

 مناقصه شماره 931 نوبت دوم- اجراي شبكه توزيع وخط انتقال ومخزن روستاي كلي كلي

 مناقصه شماره 930 نوبت دوم- اجراي شبكه توزيع روستاي وارگه

 مناقصه شماره 930 نوبت دوم- آبرساني به روستاي گدمه

 مناقصه شماره 932 نوبت اول- آبرساني به روستاي چمكبود

 مناقصه شماره 932 نوبت اول- اجراي شبكه توزيع وخط انتقال روستاي قنات آباد و تكميل شبكه لرني

 مناقصه شماره 931 نوبت اول- آبرساني به روستاهاي ميرزابيگي وكله جوب

 مناقصه شماره 931 نوبت اول- اجراي شبكه توزيع وخط انتقال ومخزن روستاي كلي كلي

 مناقصه شماره 930 نوبت اول- اجراي شبكه توزيع روستاي وارگه

 مناقصه شماره 930 نوبت اول- آبرساني به روستاي گدمه

 آگهی مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 634/769/91

 تجديد مناقصه شماره 929 نوبت دوم- عمليا ت اجرايي راه دسترسي ، ساخت مخزن و خط انتقال شله كش

 مناقصه شماره 928 نوبت دوم- اجراي شبكه توزيع روستاهاي ظاهروند شهبازوند ومهديه

 مناقصه شماره 928 نوبت دوم- شبكه داخلي روستاهاي وچكبود عليا-سفلي-وسطي

 مناقصه شماره 926 نوبت دوم- آبرساني به روستاي چنان

 مناقصه شماره 926 نوبت دوم- آبرساني به كمپ گردشگري روستاي حيدرآباد

 مناقصه شماره 926 نوبت دوم-اجراي شبكه داخلي روستاي كله جوب وتكميل شبكه سراب ايوان

 مناقصه شماره 926 نوبت دوم- آبرساني به روستاي شاران

 مناقصه شماره 925 نوبت دوم- مخزن وخط انتقال روستاهاي بان رحمان چالاب وچنگوله

 مناقصه شماره 925 نوبت دوم- آبرساني به روستاهاي خليل آباد وجوب دراز ميرزابيگي

 تجديد مناقصه شماره 929 نوبت اول- عمليا ت اجرايي راه دسترسي ، ساخت مخزن و خط انتقال شله كش

 مناقصه شماره 928 نوبت اول- اجراي شبكه توزيع روستاهاي ظاهروند شهبازوند ومهديه

 مناقصه شماره 928 نوبت اول- شبكه داخلي روستاهاي وچكبود عليا-سفلي-وسطي

 مناقصه شماره 926نوبت اول- اجراي شبكه داخلي روستاي كله جوب و تكميل شبكه سراب ايوان

 مناقصه شماره 926 نوبت اول- آبرساني به روستاي شاران

 مناقصه شماره 926 نوبت اول- آبرساني به روستاي چنان

 مناقصه شماره 926 نوبت اول- آبرساني به كمپ گردشگري روستاي حيدرآباد

 مناقصه شماره 925 نوبت اول- مخزن وخط انتقال روستاهاي بان رحمان چالاب وچنگوله

 مناقصه شماره 925 نوبت اول- آبرساني به روستاهاي خليل آباد وجوب دراز ميرزابيگي

 آگهی مناقصه شماره 319/769/91، تعميرو نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام در سال 1391

 مناقصه شماره924 نوبت دوم- احداث ايستگاه تصفيه اوليه و پمپاژ فاضلاب محتمع جعفر آباد ميش خاص

 مناقصه شماره 923 نوبت دوم- مخزن 1000 متر مكعبي و خط شبكه داخلي روستاي جابر انصار

 مناقصه شماره 922 نوبت دوم- آبرساني به روستاي طاق طاوي ازمجتمع مورت

 مناقصه شماره 922 نوبت دوم- احداث مخزن 500متر مكعبي اسلام آباد دره شهر

 مناقصه شماره 921 نوبت دوم- احداث شبكه ومخزن روستاهاي گوراب بالا وگلوزه وتكميل مخزن گوراب پايين

 مناقصه شماره 921 نوبت دوم- مخزن و خط انتقال و ايستگاه پمپاژ چالاب

 مناقصه شماره 920 نوبت دوم- عمليا ت اجرايي راه دسترسي ، ساخت مخزن و خط انتقال شله كش

 مناقصه شماره 919 نوبت دوم– احداث مخزن 200 متر مكعبي و شبكه داخلي روستاي چم قوله

 مناقصه شماره 918 نوبت دوم- شبكه داخلي روستاي آب انار

 مناقصه شماره 918 نوبت دوم- احداث مخزن و خط و ساختمان پمپاژ و نگهباني شهرستان آبدانان

 مناقصه شماره 917 نوبت دوم- اجراي خط انتقال و شبكه توزيع و مخزن 50 متر مكعبي روستاهاي چم شالان و گلهي

 مناقصه شماره924 نوبت اول- احداث ايستگاه تصفيه اوليه و پمپاژ فاضلاب محتمع جعفر آباد ميش خاص

 مناقصه شماره 919 نوبت اول– احداث مخزن 200 متر مكعبي و شبكه داخلي روستاي چم قوله

 مناقصه شماره 923 نوبت اول- مخزن 1000 متر مكعبي و خط شبكه داخلي روستاي جابر انصار شهرستان آبدانان

 مناقصه شماره 921 نوبت اول- احداث شبكه ومخزن روستاهاي گوراب بالا وگلوزه وتكميل مخزن گوراب پايين شهرستان دهلران

 مناقصه شماره 921 نوبت اول- مخزن و خط انتقال و ايستگاه پمپاژ چالاب شهرستان مهران

 مناقصه شماره 920 نوبت اول- عمليا ت اجرايي راه دسترسي ، ساخت مخزن و خط انتقال شله كش

 مناقصه شماره 922 نوبت اول- آبرساني به روستاي طاق طاوي ازمجتمع مورت شهرستان ايلام

 مناقصه شماره 922 نوبت اول- احداث مخزن 500متر مكعبي اسلام آباد دره شهر

 مناقصه شماره 918 نوبت اول- شبكه داخاي روستاي آب انار شهرستان آبدانان

 مناقصه شماره 918 نوبت اول- احداث مخزن و خط و ساختمان پمپاژ و نگهباني شهرستان آبدانان

 مناقصه شماره 917 نوبت اول- اجراي خط انتقال و شبكه توزيع و مخزن 50 متر مكعبي روستاهاي چم شالان و گلهي

 تجديد مناقصه شماره 910 نوبت دوم- (اجراي خط انتقال و شبكه داخلي روستاي توت ملكشاهي )

 تجديد مناقصه شماره 910 نوبت اول- (اجراي خط انتقال و شبكه داخلي روستاي توت ملكشاهي )

 مناقصه شماره 913- نوبت دوم(آبرساني به روستاي فرخ آ باد دهلران)

 مناقصه شماره 914- نوبت دوم (اجراي خط انتقال وشبكه توزيع روستاهاي شور ماهي عليا وسفلي)

 مناقصه شماره 914- نوبت دوم (تعويض شبكه داخلي وتعمير مخزن روستاي علي آباد )

 مناقصه شماره 913 نوبت اول- آبرساني به روستاي فرخ آ باد

 مناقصه شماره 914 - نوبت اول (اجراي خط انتقال وشبكه توزيع روستاهاي شور ماهي عليا وسفلي دهلران)

 مناقصه شماره 914 - نوبت اول (تعويض شبكه داخلي وتعمير مخزن روستاي علي آباد دهلران)

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( نوبت دوم ) شماره 9374 /769/90 -90/7

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي( نوبت اول ) شماره 9374 /769/90 -90/7

 مناقصه شماره 910 نوبت دوم- (اجراي آبرساني به مجتمع نصر دو دهلران- اجراي خط انتقال و شبكه داخلي روستاي توت ملكشاهي)

 مناقصه شماره 908 نوبت دوم- (شبكه داخلي روستاي سرتنگ- شبكه داخلي روستاي باولگ)

 مناقصه شماره 907 نوبت دوم- (اجراي خط انتقال و مخزن و بهسازي چشمه و چاهك پمپاژ و ديوار حائل و راه دسترسي و ايستگاه پمپاژ كناركوه آبدانان)

 مناقصه شماره906 نوبت دوم- (حفرچاه آهكي گنداب انجيره آبدانان )

 مناقصه شماره 910 نوبت اول- (اجراي آبرساني به مجتمع نصر دو دهلران- اجراي خط انتقال و شبكه داخلي روستاي توت ملكشاهي )

 مناقصه شماره 908 نوبت اول- (شبكه داخلي روستاي سرتنگ- شبكه داخلي روستاي باولگ)

 مناقصه شماره 907 نوبت اول- (اجراي خط انتقال و مخزن و بهسازي چشمه و چاهك پمپاژ و ديوار حائل و راه دسترسي و ايستگاه پمپاژ كناركوه آبدانان)

 مناقصه شماره906 نوبت اول- (حفر چاه آهكي گنداب انجيره آبدانان )

 مناقصه شماره 905 نوبت دوم- (شبكه داخلي روستاي چالاب )

 مناقصه شماره909 نوبت دوم- (اجراي فازاول تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي مجتمع جعفرآباد )

 مناقصه شماره 905 نوبت اول- (شبكه داخلي روستاي چالاب )

 اصلاحيه مناقصه شماره909 نوبت اول- (اجراي فازاول تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي مجتمع جعفرآباد )

 مناقصه شماره909 نوبت اول- (اجراي فازاول تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي مجتمع جعفرآباد )

 اصلاحيه مناقصه شماره 903 - (اجراي مخزن 500متر مكعبي و خط انتقال روستاي گلان )

 مناقصه شماره 903 نوبت دوم- (اجراي مخزن 500متر مكعبي وخط انتقال روستاي گلان )

 مناقصه شماره 902 نوبت دوم- (اجراي مخزن 500متر مكعبي وتجهيز ايستگاه پمپاژ وديوار حائل وموتور خانه شله كش )

 مناقصه شماره 903 نوبت اول- (اجراي مخزن 500متر مكعبي وخط انتقال روستاي گلان )

 مناقصه شماره 902 نوبت اول- (اجراي مخزن 500متر مكعبي وتجهيز ايستگاه پمپاژ وديوار حائل وموتور خانه شله كش )

 مناقصه شماره 901 نوبت دوم- (اجراي شبكه توزيع آب روستاي طولاب ميش خاص )

 مناقصه شماره 901 نوبت اول- (اجراي شبكه توزيع آب روستاي طولاب ميش خاص )

  آگهی نوبت دوم مناقصه شماره1300 تعويض فسمتي از شبكه داخل روستاي هفت چشمه

  آگهی نوبت دوم مناقصه شماره1300 تعويض فسمتي از شبكه داخل روستاي هفت چشمه

 مناقصه ( شماره1300 ) - ( آگهی نوبت اول-تعويض فسمتي از شبكه داخل روستاي هفت چشمه)

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

 تجديد مناقصه نوبت اول –اجرای شبکه توزیع آب روستای گوراب

 مناقصه شماره121 - ( آگهی نوبت دوم-كف شكني چاه آهكي نبوت)

 مناقصه شماره 120 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی موسی وخوش قدم)

 آگهي مناقصه شماره 2068/769/90 -90/5 – خريد لوله

 تجديد مناقصه ( شماره 121 ) - ( آگهی نوبت اول-كف شكني چاه آهكي نبوت)

 تجديد مناقصه ( شماره 120 ) - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی موسی وخوش قدم)

 استعلام حصار کشی تاسيسات آبرساني روستاي زنجيره عليا

 استعلام حصار کشی تاسيسات آبرساني روستاي زنجيره عليا

 استعلام حصار کشی تاسيسات آبرساني روستاي ذوالفقار

 استعلام حصار کشی تاسيسات آبرساني روستاي خوشادول

 آگهي مناقصه شماره 1460/769/90 -90/4- خريد لوله

 آگهي مناقصه شماره 1359/769/90 -90/3 – خريد كنتور

 مناقصه شماره 125 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی شله كش بيجنوند)

 مناقصه شماره 124 نوبت دوم- شبكه داخلي روستاهاي گل گل عليا وسفلي

 مناقصه شماره 123 نوبت دوم- اجراي خط رفت وبرگشت به مخزن سرتنگ زنگوان

 مناقصه شماره122 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی طلور)

 آگهي مناقصه شماره 1155 /769/90 -90/2 - خريد لوله و مخزن

 مناقصه شماره 125 - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی شله كش بيجنوند)

 مناقصه شماره 124 نوبت اول- شبكه داخلي روستاهاي گل گل عليا وسفلي

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

 مناقصه شماره 123 نوبت اول- اجراي خط رفت وبرگشت به مخزن سرتنگ زنگوان

 مناقصه شماره122 - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی طلور)

 مناقصه نوبت دوم -اجرای شبکه توزیع آب روستای گوراب

 مناقصه نوبت دوم – آبرساني به روستاي خورده چشمه وسامان هليلان

 تجدید مناقصه شماره 114 نوبت دوم –اجرای شبکه توزیع آب روستای لرنی

 تجدید مناقصه شماره 110 نوبت دوم –اجراي خط انتقال روستای حاضر میل

 مناقصه نوبت اول –اجرای شبکه توزیع آب روستای گوراب

 مناقصه نوبت اول –آبرساني به روستاي خورده چشمه وسامان هليلان

 تجدید مناقصه شماره 114-نوبت اول- اجرای شبکه توزیع آب روستای لرنی

 تجدید مناقصه شماره 110- نوبت اول- اجرای خط انتقال روستای حاضرمیل

 مناقصه شماره 119 نوبت دوم- مخزن 500 متر مکعبی شهرک اندیشه

 مناقصه شماره 118 نوبت دوم- مخزن 500 متر مکعبی کل کل

 مناقصه شماره 117 نوبت دوم- شبکه توزیع آب روستای سراب کارزان

 مناقصه شماره 116 نوبت دوم- تعویض خط و شبکه توزیع روستای هفت چشمه

 مناقصه شماره 115 نوبت دوم –شبکه توزیع روستاهای خوران

 مناقصه شماره 119 نوبت اول – مخزن 500 متر مکعبی کل کل

 مناقصه شماره 118 نوبت اول – مخزن 500 متر مکعبی شهرک اندیشه

 مناقصه شماره 117 نوبت اول –تعویض و خط و شبکه توزیع روستای هفت چشمه

 مناقصه شماره 116 نوبت اول –اجرای شبکه توزیع 6 روستا از مجتمع روستایی خوران

 مناقصه شماره 115 نوبت اول –شبکه توزیع آب روستای سراب کارزان

 آگهی مناقصه نگهداری وبهره برداری از تاسیسات آب روستاهای سطح روستاهای استان ایلام در سال 1390

 آگهي تجدید مناقصه شماره 58 /769/90 -90/1

 استعلام حصار کشی تاسیسات چنان

 مناقصه شماره 114 نوبت اول –اجرای شبکه توزیع آب روستای لرنی

 مناقصه شماره 113 نوبت اول –خط انتقال مجتمع چالاب و چنگوله

 مناقصه شماره112 نوبت اول –آبرسانی به روستای شور ماهی

 مناقصه شماره 111 نوبت اول –خط انتقال روستای مجتمع زیر تنگ و پنج مزرعه

 مناقصه شماره 110 نوبت اول –خط انتقال روستای حاضر میل

 مناقصه شماره 108 نوبت اول –آبرسانی به روستای زرانگوش

 مناقصه شماره 109 نوبت اول –اجرای شبکه داخلی روستاهای اسلام آباد ومغز ماری

 آگهي مناقصه شماره 9339 /الف/769 -89/6

 مناقصه شماره 107 نوبت دوم–آبرسانی به روستای بان لکان

 مناقصه شماره 107 نوبت اول –آبرسانی به روستای بان لکان

 استعلام قيمت ایستگاه پمپاژ ذولفقار

 استعلام قيمت روستای بان لکان

 استعلام قيمت ایستگاه پمپاژ ذولفقار

 استعلام قيمت ایستگاه پمپاژ برتش

 تجدید مناقصه شماره104 نوبت دوم- (عملیات اجرایی بهسازی وجمع آوری آب چشمه هاو زه آب تشکیلات آهکی تنگه قیر )

 تجدید مناقصه شماره104 نوبت اول- (عملیات اجرایی بهسازی وجمع آوری آب چشمه هاو زه آب تشکیلات آهکی تنگه قیر )

 تجدید مناقصه شماره103 - ( آگهی نوبت دوم-آبرسانی به مجتمع نصر2)

 تجدید مناقصه شماره103 - ( آگهی نوبت اول-آبرسانی به مجتمع نصر2)

 مناقصه شماره 106 نوبت دوم -تعویض شبکه توزیع روستای سراب ایوان

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم آب و بدون آب در سطح استان ایلام

 تجدید مناقصه شماره102 - ( آگهی نوبت اول -حفر چاه آهکی موسی وخوش قدم)

 مناقصه شماره 106 نوبت اول -تعویض شبکه توزیع روستای سراب ایوان

 مناقصه شماره102 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی موسی وخوش قدم)

 استعلام قیمت خط انتقال روستای گنبد

 مناقصه شماره105 - ( آگهی نوبت اول-اجرای خط انتقال روستای قجر)

 مناقصه شماره104 نوبت دوم- (عملیات اجرایی بهسازی وجمع آوری آب چشمه هاو زه آب تشکیلات آهکی تنگه قیر )

 مناقصه شماره104 نوبت اول- (عملیات اجرایی بهسازی وجمع آوری آب چشمه هاو زه آب تشکیلات آهکی تنگه قیر )

 مناقصه شماره102 - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی موسی وخوش قدم)

 مناقصه شماره101 - ( آگهی نوبت دوم-آبرسانی به شهرک اسلامیه )

 مناقصه شماره100- ( آگهی نوبت دوم-آبرسانی به شهرک اندیشه)

 مناقصه شماره100- ( آگهی نوبت اول-آبرسانی به شهرک اندیشه)

 مناقصه شماره101 - ( آگهی نوبت اول-آبرسانی به شهرک اسلامیه )

 تجدید مناقصه شماره99 - ( آگهی نوبت دوم-کف شکنی چاه آهکی نبوت)

 تجدید مناقصه شماره99 - ( آگهی نوبت اول-مخزن 500متر مکعبی سرتنگ)

 تجدید مناقصه شماره99 - ( آگهی نوبت اول-کف شکنی چاه آهکی نبوت)

 مناقصه شماره99 - ( آگهی نوبت دوم-مخزن 500متر مکعبی سرتنگ)

 تجدید مناقصه شماره95 - ( آگهی نوبت دوم-مخزن 300متر مکعبی بیشه دراز)

 مناقصه شماره99 - ( آگهی نوبت اول-مخزن 500متر مکعبی سرتنگ)

 تجدید مناقصه شماره95 - ( آگهی نوبت اول-مخزن 300متر مکعبی بیشه دراز)

 مناقصه شماره98 - ( آگهی نوبت دوم-کف شکنی چاه آهکی نبوت)

 مناقصه شماره97 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی گنداب)

 مناقصه شماره98 - ( آگهی نوبت اول-کف شکنی چاه آهکی نبوت)

 مناقصه شماره97 - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی گنداب)

 مناقصه شماره96 - ( آگهی نوبت دوم-مخزن 300متر مکعبی بیشه دراز)

 آگهي مناقصه شماره 3410/م/769 -89/3 خرید لوله

 مناقصه شماره95 - ( آگهی نوبت اول-مخزن 300متر مکعبی بیشه دراز)

 استعلام قيمت خط انتقال ثاراله

 استعلام قيمت مخزن200متر مکعبی باولگ

 استعلام قيمت چالاب و چنگوله

 مناقصه شماره94 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی سیمره )

 مناقصه شماره94 - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی سیمره )

 مناقصه شماره93 - ( آگهی نوبت دوم-حفر چاه آهکی نبوت)

 تجدید استعلام قيمت چاه برتش

 تجدید استعلام قيمت چاه عین خوش

 مناقصه شماره93 - ( آگهی نوبت اول-حفر چاه آهکی نبوت)

 استعلام قيمت چاه برتش

 استعلام قيمت چاه عین خوش

  آگهی تجدید مناقصه شماره92 نوبت دوم-فاضلاب میش خاص

 مناقصه شماره92 - ( تجدید مناقصه نوبت اول-فاضلاب میش خاص)

 استعلام قيمت مجتمع نصر2

 مناقصه شماره91 - ( آگهی نوبت دوم-فاضلاب میش خاص)

 مناقصه شماره 90- ( آگهی نوبت اول-فاضلاب میش خاص) احداث سامانه دفع بهداشتی فاضلاب قسمتی از روستای محمود آباد میش خاص ((استان ايلام

 استعلام قيمت

 استعلام قيمت

 آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران

 آگهي مزایده شماره 95/الف/769 -89/1

 تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 81 ( آگهی نوبت اول-خوشادول)

 مناقصه شماره 82 (آکهی نوبت اول- چشمه چاهی)

 تمدید استعلام قیمت پروژه احداث مخزن و خط انتقال پاکل و ذیفل ایلام

 استعلام قيمت پاکل

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (نوبت دوم)

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران(نوبت اول)

 آگهي مناقصه (شماره : 81 نوبت دوم-خوشادول)

 آگهي تجديد مناقصه (شماره : 80 نوبت دوم - گنبد)

 آگهي تجديد مناقصه (شماره : 80 نوبت دوم - زرانگوش)

 استعلام قيمت مهر

 آگهي مناقصه (شماره : 81 نوبت اول-خوشادول)

 آگهي تجديد مناقصه (شماره : 80 نوبت اول - گنبد)

 آگهي تجديد مناقصه (شماره : 80 نوبت اول - زرانگوش )

 آگهي تجدید مناقصه (شماره : 69 نوبت اول ) حفر چاه آهکی مجتمع مورت چوار

 حفر چاه آهکی مجتمع مورت چوار از توابع شهرستان ایلام ((استان ايلام)) با برآورد اوليه 763.645.000 ريال

 احداث مخزن وخط انتقال مجتمع پاکل وزیفل ایلام

 آگهي مناقصه (شماره : 69 نوبت اول )

 خرید لوله فولادی و گالوانیزه -- درایو (اینورتر) تله مکانیک kw132

 آگهی مناقصه شماره 66

 آگهي شماره 65

 آگهي تجديد مناقصه (شماره : 64 نوبت دوم)

 آگهي تجديد مناقصه (شماره : 64 نوبت اول)

 احداث مخزن و خط انتقال آب شرب گنبد پير محمد از توابع شهرستان ملكشاهي ((استان ايلام)) نوبت دوم

 تجدید مناقصه احداث مخزن و خط انتقال آب شرب گنبد پير محمد از توابع شهرستان ملكشاهي

 - خرید کلر زن گازی 2- الکتروپمپ شناورو سانتریفوژ3- تابلو برق VSD-2490 متر لوله

 آگهي مناقصه (شماره : 62 نوبت دوم )

 استعلام قیمت شماره 63

 آگهي مناقصه (شماره : 62 نوبت اول )

 آگهي مناقصه شماره 4115/م/769 - 88/2

 احداث شبكه توزيع شور ماهي بيات از توابع شهرستان دهلران ((استان ايلام)) نوبت دوم

 احداث خط انتقال مجتمع چالاب چنگوله از توابع شهرستان مهران ((استان ايلام))نوبت دوم

 احداث خط انتقال مجتمع بيجنوند (پنج مزرعه ) از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام)) نوبت دوم

 تجدید مناقصه حفر چاه آهكي سراب از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام)) نوبت دوم

 آگهي مناقصه شماره 3610/م/769 -88/1

 احداث شبكه توزيع شور ماهي بيات از توابع شهرستان دهلران ((استان ايلام))نوبت اول

 احداث خط انتقال مجتمع چالاب چنگوله از توابع شهرستان مهران ((استان ايلام)) نوبت اول

 احداث خط انتقال مجتمع بيجنوند (پنج مزرعه ) از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام)) نوبت اول

 تجدید مناقصه حفر چاه آهكي سراب از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام))نوبت اول

 اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام ( اجاره ماشین سبک )

 آگهي استعلام قيمت شماره : 61

 حفر چاه اهكي مجتمع زرين آباد (فرخ آباد) از توابع شهرستان آبدانان ((استان ايلام))نوبت دوم

 آگهي مناقصه (شماره : 59 نوبت اول )

 حفر چاه آهكي سراب از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام)) نوبت دوم

 

 تجديد مناقصه احداث خط انتقال و مخزن آب ميان قلعه از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام)) نوبت دوم

 حفر چاه آهكي سراب از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام))

 احداث خط انتقال و مخزن آب ميان قلعه از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام)) تجدید مناقصه

 حفر چاه آهكي شهرك نبوت از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام)) نوبت دوم

 حفر چاه آهكي شهرك نبوت از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام)) تجدید مناقصه

 احداث خط انتقال و مخزن آب ميان قلعه از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام)) نوبت دوم

  احداث خط انتقال و مخزن آب ميان قلعه از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام))

  احداث مخزن و ساختمان پمپاژ و خط انتقال آب شرب زرانگوش از توابع شهرستان دره شهر ((استان ايلام))

 آگهي مناقصه شماره 2501/م/769

 آگهي مناقصه (شماره : 57 نوبت دوم )

 خرید دیزل ژنراتور استمفورد با توان 250kw و موتور کوبله فابریک از نوع کومنز.

 حفر چاه اهكي روستاي شهرك نبوت از توابع شهرستان ايوان ((استان ايلام))

 احداث خط انتقال آب شرب خورده چشمه سامان از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام))

 آگهي مناقصه (شماره : 56 نوبت اول )

 حفر چاه آهكي زنجيره عليا از توابع شهرستان شيروانچرداول ((استان ايلام))

 آگهي مناقصه عمومی شماره 1654/م/769 مورخ 13/03/1388

 آگهي مناقصه (شماره : 55 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره : 53 نوبت دوم )

 آگهي مناقصه (شماره : 53 نوبت اول ) 10/3/88

 (مناقصه ) عمليات اجرايي تهيه، حمل و نصب تعداد 7 عدد فيلتر شني تحت فشار جهت سامانه آهن زدايي از آب آشاميدني روستاهاي مجتمع آبرساني ماژين

 آگهي مزایده شماره 1351/پ/769-30/2/88

 عمليات آبيابي منابع يرزميني 10 مجتمع روستائی استان ایلام (نوبت دوم)

 فراخوان انتخاب مشاور (شماره : 50 نوبت اول )

 احداث مخزن و بهسازي چشمه و خط انتقال مهر از توابع شهرستان ملكشاهي

 حفر چاه آبرفتي موسي و خوشقدم از توابع شهرستان دره شهر

 حفر چاه آبرفتي ثارالله از توابع شهرستان دهلران

 حفر چاه اهكي بان امرود چغاكبود از توابع شهرستان ايلام

 حفر چاه اهكي بان امرود چغاكبود از توابع شهرستان ايلام

 خرید دیزل ژنراتور با توان 120kw و 44 با مارک کومنز انگلیس و موتور کوبله فابریک از نوع کومنز.

 حفر چاه اهكي بان امرود چغاكبود از توابع شهرستان ايلام

 حفر چاه آبرفتي روستاي مهر ملكشاهي از توابع شهرستان مهران

 بهسازي چشمه پاكل از توابع شهرستان ايلام

  احداث خط برق ايستگاه پمپاژ نصر 2 از توابع شهرستان دهلران

 حفر چاه اهكي بان امرود چغاكبود از توابع شهرستان ايلام

 حفر چاه آبرفتي روستاي مهر از توابع شهرستان ملکشاهی

 آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (شرکتهای خدماتی) نوبت دوم

 آگهي مناقصه (شماره :18200 مؤرخ 12- 12 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :18078 مؤرخ 5 - 12 -87 نوبت دوم )

 آگهي استعلام قيمت شماره :17327

 آگهي استعلام قيمت شماره :18201

 احداث شبكه توزيع آب شرب روستاي تخم بلوط سفلي از توابع شهرستان شيروانچرداول

 احداث سامانه تصفيه و دفع فاضلاب در محل روستاي زردآلو آباد از توابع شهرستان ايلام

 آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران(نوبت اول)

 احداث مخزن و موتورخانه و خط انتقال آب شرب روستاي طالقاني از توابع شهرستان مهران- ملکشاهی

 احداث شبكه توزيع آب شرب مجتمع هندميني از توابع شهرستان دره شهر

  احداث مخزن بتني و خط انتقال آب شرب مجتمع خورده چشمه سامان از توابع شهرستان شيروانچرداول

 احداث مخازن و خط انتقال مجتمع شانكبود از توابع شهرستان ايلام

 احداث خط انتقال آب و مخزن500 متر مكعبي بتني خورده چشمه سامان از توابع شهرستان شيروانچرداول

 احداث خط انتقال آب سراب از توابع شهرستان دره شهر

 احداث خط انتقال آب تپه حمام ها و آب طافها از مجتمع كوشك از توابع شهرستان آبدانان

 احداث خط انتقال آب و مخزن بتني و موتورخانه شورماهي از توابع شهرستان دهلران

  احداث مخزن و خط انتقال ورودي مخزن مجتمع پاكل

  احداث خط انتقال آب مجتمع نصر دو از توابع شهرستان دهلران

 احداث مخازن و ايستگاه پمپاژ و خط انتقال مجتمع سراب از توابع شهرستان آبدانان

  احداث خط انتقال آب چالاب چنگوله از توابع شهرستان مهران

 احداث خط مخزن آب نصر دو از توابع شهرستان دهلران

  احداث خط انتقال آب و مخزن بتني خوران از توابع شهرستان ايوان

 ***11 آگهی جدید**** جهت مشاهده کلیه آگهی ها، بر روی "نمایش همه عناوین" کلیک کنید

 آگهي مناقصه (شماره :17058 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17057 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17056 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17055 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17054 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17053 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17052 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17051 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17050 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17049 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه (شماره :17048 مؤرخ 24 - 10 -87 نوبت اول )

 حفر چاه آهكي روستاي هفت چشمه از توابع شهرستان ايلام ((استان ايلام)) ) مرحله دوم

 حفر چاه آهكي روستاي هفت چشمه از توابع شهرستان ايلام

 آگهي تجديد مناقصه (شماره :15818 –ف-769 مؤرخ 25 - 08 -87 نوبت اول )

 آگهي مناقصه شماره 16113/م/769(خرید لوله فولادی و گالوانیزه و اتصالات)

 حفر چاه آهكي روستاي مهر از توابع شهرستان مهران

 حفر چاه آهكي روستاي مهر از توابع شهرستان مهران ((استان ايلام))

 حفر چاه آهكي مجتمع خرابانان از توابع شهرستان ایوان (مناقصه)

 احداث قسمتي از خط انتقال آب روستاي عباس آباد دره شهر ((استان ايلام))

 احداث خط انتقال آب سادات دانشگر دهلران

 احداث خط انتقال آب مجتمع شانكبود ايلام ((استان ايلام))

  احداث خط انتقال آب مجتمع نصر 2 از توابع شهرستان دهلران ((استان ايلام))

 آگهي مناقصه شماره 13483/پ/769

مزایدات

سایر آگهی ها

 استعلام بهاءسیستم هوادهی

 آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی

 فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات

 آگهي تمديد شركت در مناقصه شماره 7481/769/93مورخ28/11/93ساختمان آزمايشگاه آبدانان

 موضوع مناقصه : اجراي شبكه داخلي روستاي برجعلي و تهيه و نصب شيرآلات روستاي طاق طاوي و مخزن روستاي برجعلي (شهرستان ايلام )

 استعلام قیمت اجاره خودرو

 استعلام قيمت ساخت واجراي چاهك پمپاژ مخزن وخط انتقال وديوار حائل گنبد ملكشاهي

 استعلام قيمت چاه كله جوب ايوان

 استعلام قيمت تكميل شبكه روستاي زيفل ايلام

 استعلام قيمت اجراي ساختمان ايستگاه پمپاژ روستاي گنبد ملكشاهي

 استعلام قيمت خط برق زرانگوش

 تجديد استعلام قيمت خط انتقال روستاي ترن

 استعلام قيمت مخزن 500 متر مكعبي گنبد

 استعلام قيمت خط انتقال روستاي ترن

 مزایده حضوری فروش یکدستگاه سمند ايكس7

 استعلام قيمت مخزن 500متر مكعبي روستاي سرتنگ

 استعلام قيمت خط انتقال وتجهيز چاه چالاب چنگوله

 استعلام قيمت پمپاژ وتحهيز چاه ترن چهل زرعي

 استعلام قيمت بهسازي چشمه واجراي خط وتجهيز جاهك سراب آبدانان

 استعلام قيمت نقشه برداري گرز لنگر

 استعلام قيمت نقشه برداري

 استعلام قيمت نقشه برداري گلان

 استعلام قيمت خط برق چالاب

 استعلام قيمت خط انتقال وتجهيز چاه چالاب چنگوله

 استعلام قيمت پمپاژ وتحهيز چاه ترن چهل زرعي

 استعلام قيمت بهسازي چشمه واجراي خط وتجهيز جاهك سراب آبدانان

 استعلام قيمت روستای شور ماهي

 آگهی اجاره خودرو سواری

 استعلام قيمت حفر چاه آبرفتی ترن

 استعلام قيمت خط برق ذولفقار

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران در سال 1390(نوبت دوم)

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران در سال 1390(نوبت اول)شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام

 استعلام قيمت روستای زیفل

 استعلام قيمت خط برق خوشادول

 استعلام قيمت خط برق زیفل

 استعلام قيمت حفر چاه آبرفتی نصر 2

 تجدید استعلام قيمت خط انتقال روستای گنبد

 استعلام قیمت خط برق مهدی آباد

 استعلام قيمت خط انتقال روستای چنان

 تجدید استعلام قيمت مخزن200متر مکعبی باولگ

 استعلام قیمت خط برق اسلامیه

 استعلام قيمت اسلامیه مهران

 پرسشنامه ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات در سال 1389

 فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات

 : احداث مخزن 500متر مکعبی وخط انتقال گنبد پیر محمد از توابع شهرستان ملکشاهی ((استان ايلام))

 فراخوان شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام ( شناسائی پیمانکار )

 اصلاحيه : احداث مخزن و ساختمان پمپاژ و خط انتقال آب شرب زرانگوش از توابع شهرستان دره شهر ((استان ايلام)) كنسل گرديد.

 فراخوان شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام

 آگهی استخدام شرکت آب و فاضلاب روستائی استان ایلام

 فراخوان ارزیابی