شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک
     مناقصه (شماره :842 )احداث خط برق ايستگاه پمپاژ موسي و خوشقدم (شهرستان بدره)

تاریخ اعلام   : 18/9/1396

شماره آگهی: 514-96

آگهي

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام در نظر دارد  انجام پروژه هاي زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.لذا از پيمانكاران واجد شرايط كه داراي ظرفيت آزاد و رتبه بندي لازم از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشند دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت  و تكميل  اسناد مناقصه به شرح زير اقدام نمايند. 1 ـ رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي الزامي مي باشد.. 2ـ پيمانكاران مجاز به شركت در مناقصه فقط شركتهاي پيمانكاري حداقل پايه 5 داراي  رشته نيرو و پيمانكار بايد در رشته نيرو ظرفيت كار داشته باشد و حداكثر مبلغ مناسب را رعايت نمايد. ‌ـ  پيمانكار بايد  جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 100 هزار ريال  به حساب سيبا  2175210714000  به نام شركت آب و فاضلاب روستايي  ايلام نزد بانك ملي شعبه مركزي ايلام، واريز و فيش واريزي را به امور قراردادها و پيمانها واقع در شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام تحويل و در ازاي آن اسناد مناقصه را دريافت نمايد .3 ـ كليه  هزينه آگهي ها و اطلاع رساني هاي اين پروژه  كه از طريق روزنامه  انجام مي گيرد  به عهده پيمانكار برنده مي باشد. وعقد قرارداد با پيمانكار برنده مشروط به پرداخت تمام هزينه آگهي مناقصه مي باشد.4ـ آخرين مهلت فروش اسناد تا تاريخ26/09/96 و تحويل پاكتهاي حاوي اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت،  به دبير خانه شركت آب و فاضلاب روستايي حداكثر تا تاريخ06/10/1396 مي باشد پيمانكاران بايد پس از تحويل  پاكتها به دبيرخانه رسيد تحويل نمايند.و تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه يك روز پس از آخرين مهلت  اعتبار اين آگهي ونيز آخرين تاريخ اعتبار پيشنهاد قيمت سه ماه پس از آخرين مهلت اعتبار اين آگهي مي باشد.  5-آزاد نمودن سپرده هاي شركت در مناقصه پيمانكاران رد شده سه روز پس از تاريخ بازگشايي مناقصه توسط ذيحسابي شركت  مقدور مي باشد. 6 ـ  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2ـ2229001-0843 واحد امور قراردادها وپيمانها  شركت تماس حاصل فرماييد.

7ـ موضوع مناقصه  :  احداث خط برق ايستگاه پمپاژ موسي و خوشقدم   (شهرستان بدره)  با برآورد اوليه  1.232.141.690ريال  بر اساس فهرست بهاي سال 96-   مدت پيمان (4)ماه  -  و مبلغ تضمين 61.607.085ريال فقط بصورت ضمانت نامه بانكي مدت دار 3 ما هه (توجه شود كه چك تضميني و يا  ساير موارد تضمين به هيچ عنوان مورد قبول نيست ).

 خلاصه اي از حجم كار: احداث 1125 متر شبكه فشار متوسط هوايي ايستگاه پمپاژ آب روستاي موسي و خوشقدم  و ساير موارد بر اساس برآورد پيوست.

                                                  روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : 6/10/96


دریافت فرم