شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک
     مناقصه عمومی خدمات آبرساني سيار شماره 8434/769/96مورخه 26/9/96 شهرستان چرداول

تاریخ اعلام   : 2/10/1396

شماره آگهی: 515-96

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد انجام خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم آب و بدون آب سطح شهرستان چرداول را در قالب مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واگذار نماید . لذا از شرکتهای خدماتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت وتکمیل اسناد مناقصه به شركت آب وفاضلاب روستايي ايلام مراجعه نمايند 1-تمامي قوانيني كه در معاملات دولتي نافذ است بر اين قرارداد نيز حاكم است.2- رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی الزامی می باشد. 3- کلیه هزینه آگهی ها و اطلاع رسانی های این مناقصه به عهده شركت يا شرکتهای برنده مناقصه می باشد .4- آخرین مهلت دريافت اسناد وتحویل پاکتهای حاوی اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب روستایی تا پایان وقت اداری يك شنبه مورخه 10/10/1396میباشد.5– جهت تضمین شرکت در مناقصه فقط ضمانت نامه بانکی مدت دار موردقبول می باشد. 6- آزادنمودن سپرده های شرکت کنندگان ردشده چهارروز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می باشد.7- شرکتهای خدماتی بایستی گواهینامه صلاحیت در رسته حمل و نقل درسال 1396را داشته باشند .8 ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه شود. 9-ارائه فرم خود اظهاري اجباري بوده ضمنا" در صورتي كه شركت كننده فاقد ظرفيت كاري بوده ودر مناقصه شركت نمايد در صورت برنده شدن ضمانتنامه شركت در مناقصه ضبط خواه شد. 10-ارائه گواهي HSE  ويا مدارك اثبات كننده گذراندن دوره مربوطه يا در حال گذراندن دوره الزامي است. 11-شركت هاي خدماتي تا سقف ريالي مجاز در پروانه فعاليت خود مجاز به انعقاد قراردبا دستگاههاي اجرايي مي باشد . 12- شرکت آب و فاضلاب روستایی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 13-پيمانكارشركت كننده در مناقصه آبرساني سيار شهرستان چرداول علاوه بر توانايي مالي بايستي حداقل سند مالكيت يك دستگاه خودروتانكر بنام شركت يا اعضاء هيئت مديره شركت داشته باشد.14- پرداخت صورت وضعيت از محل اسناد خزانه اسلامي ميباشد 15- تانكرهاي مورد استفاده شركت خدماتي ميبايستي مجهز به  دستگاه GPS مورد تاييد كارفرما باشند.

متقاضیان می توانندجهت دریافت اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي به اداره نگهداری و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی واقع در ایلام بلوار دانشجو جنب اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی استان ایلام اتاق 109 مراجعه یا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفنهای3 -2229001 داخلی 109 اداره نگهداری و بهره برداری تماس حاصل نمایند%   

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : 10/10/1396


دریافت فرم