شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهی مناقصه عمومی "آبرسانی به روستاهای کم آب و یا بدون آب شهرستان های ایلام ,دهلران,چرداول"

تاریخ اعلام: ۱۱ دی ۱۳۹۸
شماره آگهی: 620-98

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد  نسبت به انجام مناقصه برابر مشخصات جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir   www. برگزار خواهد شد.

آدرس  دستگاه مناقصه گذار : ایلام –بلوار دانشجو  جنب ادارا استاندارد و تحقیقات -بن بست حافظیه- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

موضوع مناقصه: آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب شهرستان های ایلام دهلران و چرداول  ذیل:

ردیف

عنوان پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

1

آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب شهرستان های ایلام

یکسال

4.605.899.960

230.294.998

2

آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب شهرستان های دهلران

یکسال

4.605.899.960

230.294.998

3

آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب شهرستان های  چرداول

یکسال

1.551.988.030

77.599.402

 

 

برآورد مبلغ اولیه پیمان: بر اساس جدول بالا می باشد

مهلت فروش اسناد مناقصه: از روزچهارشنبه مورخ    1398.10.11 لغایت 1398.10.17 ساعت 19 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398.10.28 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت 10 صبح روز  یک شنبه مورخ 1398.10.29

شرایط شرکت در مناقصه: شرکتهای خدماتی بایستی گواهینامه صلاحیت در رسته حمل و نقل و ظرفیت درسال 1398 را داشته باشند

* "گواهينامه HSE  ويا مدارك اثبات كننده دوره مربوطه ويا در حال گذراندن دوره براي شركت در مناقصه الزامي است.

*هزینه چاپ و نشر آگهی  و همچنین تجدید دوره های قبلی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد که قبل از انعقاد قرارداد می بایست تسویه گردد.

*ارائه فرم خود اظهاري اجباري بوده ضمنا" در صورتي كه شركت كننده فاقد ظرفيت كاري وريالي بوده ودر مناقصه شركت نمايد در صورت برنده شدن ضمانتنامه شركت در مناقصه ضبط خواه شد.

*ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه شود.

*شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام در رد قیمت های پیشنهادی غیر متعارف مختار می باشد .

* آزادنمودن سپرده های شرکت کنندگان ردشده چهار روز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می باشد.

*محل تأمين اعتبار و پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای ( اسناد خزانه اسلامی،اوراق )می باشد.

* همچنین جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن3-32229001 داخلی 109 ، اداره نگهداری و بهره برداری از تأسیسات  تماس حاصل فرمائید

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۸ دی ۱۳۹۸