Customization
  • فارسی
Customization:
  • Color:
  • Page Size:

Moral Charter

« منشور اخلاقی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام »

محرومیت زدایی راه و رسم و آئین زندگی ماست . امام خمینی (ره)تامین رضایت مردم نه تنها موجب جلب رضای خداوند متعال که مایه اقتدار ملی و سبب سرافرازی و سربلندی کــشور در عرصــه ملی و بین المللی خواهد بود و مهمترین عامل انسجام داخلی، وحدت ملی و ارتقاء انگیزشهای اجتماعی برای پایداری نظام مقــدس جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدات دشمنان ، خدمت به مردم می باشد.


با اعتقاد به این اصول در ارتباط با ارباب رجوع معتقدیم که:


1ـ خدمات ، موجب غنا و تعالی زندگی مردم وتقویت روابط بین ما و آنان که ولی نعمت ما هستند میشود.
2ـ وجدان کاری و انضباط اداری را سرلوحه امور خود قرارداده و نظم و آراستگی ، شکیبایی، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می دانیم.
3ـ در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفای معنوی پای بندیم و فرهنگ پاسحگوئی در مقابل ارباب رجوع را با رعایت ادب و نزاکت عدالت و انصاف را از بسترهای تعالی خود و شرکت می دانیم.
4ـ اعضای شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند، لذا تردیدی در اثرگذاری پندار، رفتار و کردار آنها در مراجعین نداریم.


داراب بیرنوندی
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل