Customization
  • فارسی
Customization:
  • Color:
  • Page Size:

foundation Law

« قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام »

ماده 1ـ ازتاریخ تصویب این قانون به وزارت جهادسازندگی اجازه داده میشود بمنظور نگهداری، بهره برداری، توسعه، بازسازی، مرمت وایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستمهای کنترل ودفع بهداشتی فاضلاب، شرکتی در هراستان تشکیل دهد. این شرکتها دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وطبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی واین قانون اداره خواهد شد.
تبصره 1ـ نظارت وهماهنگی امورستادی، پشتیبانی وتحقیقاتی شرکتهای مزبور بعهده وزارت جهادسازندگی خواهد بود.
تبصره 2ـ جهادسازندگی موظف است به منظور کمک وراه اندازی وتقویت این شرکتها، تاسیسات، ماشین آلات ودیگر اموال مورد نیاز، وسایل لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید.


ماده2ـ مشترکین موظف به پرداخت آب بهاء جهت تامین هزینه های نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم ،‌ توسعه، نگهداری وایجاد شبکه های آبرسانی روستاها را که دربودجه های سالانه منظور می نماید دراختیار شرکتهای مذکور قرار دهد.
تبصره1ـ جهادسازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکتها را از پرسنل جهادسازندگی تامین نماید.
تبصره2ـ شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده واز پرداخت مالیات وعوارض معاف خواهند وبود.


ماده3ـ شرکت هراستان، می تواند با رعایت صرفه وصلاح وبا توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش، وجود پروژه های خاص وحوزه عمل درهریک از شهرستانهای تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید.
مسئولیت حفظ ونگهداری شبکه های آبرسانی روستاها تا زمانی که تحت پوشش شرکتهای آب وفاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند کماکان به عهده وزارت جهادسازندگی می باشد.


ماده4ـ وزارت جهادسازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکتهای مورد نظر در مرکز ومراکز استانها اقدام نماید.


ماده5ـ اساسنامه این شرکتها حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهادسازندگی وسازمان اموراداری واستخدامی کشور تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برپنج ماده وچهار تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزاروسیصد وهفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 22/9/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

                                                  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری