::::.....تاریخچه تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام.....:::::

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام براساس مصوبه مورخه دوازدهم آذرماه 1374 مجلس شورای اسلامی وتصویب هیأت محترم وزیران درهشتم مردادماه 1376 فعالیت رسمی خود را از ابتدای سال77 شروع نموده است.


این شرکت جهت انجام درست وظایف وارائه خدمات به روستائیان استان اقدام به ایجاد شعباتی درسطح 7 شهرستان استان نموده است.


 براساس درجه بندیهای انجام شده درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، شرکت دارای درجه 3 دربین شرکتهای آب وفاضلاب روستایی است.

همچنین شعبه شهرستان شیروانچرداول دارای سطح 4 ، شعبات شهرستانهای ایلام ، ایوان ، دره شهر و دهلران دارای سطح 5 وشعبات شهرستانهای مهران وآبدانان دارای سطح 6 می باشند.

این شرکت تا تیرماه سال1381 جزو شرکتهای تابعه وزارت جهادکشاورزی بود که براساس تصویب نامه شماره 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/81 هیأت محترم وزیران از وزارت جهادکشاورزی منتزع وبه وزارت نیرو منتقل گردیده است.

اساسنامه جدید شــرکت با تغـــییراتی طی تصـــویب نامه شـــماره 2722/ت/28225/هـ  مورخ 2/2/82 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده وطی نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شده وجهت اجرا ابلاغ گردیده است.