--الگوی مصرف آب مشترکین خانگی درشهرهای استان --

الگوی 16مترمکعب

الگوی 17مترمکعب

الگوی 18مترمکعب

ایلام

چوار،لومار،جوی زریوان، میمه،زرین آباد، مهران،سرابله، بدره

دره شهر، قلعه دره ملکشاهی،پهله،صالح آباد،آبدانان، موسیان،دهلران

 

الگوی مصرف: میزان مصرف آبی است که بعنوان متوسط مصرف آب ماهانه مشترکین خانگی براساس شرایط اقلیمی ، جغرافیایی، فرهنگی وآداب مصرف، برای شهرهای مختلف کشورتعیین گردیده است.