وضعیت نیروی انسانی شرکت تا پایان سال 96

 

نمودار مقایسه ای نیروی انسانی شرکت