عملکرد شرکت در پایان سال 1396

 اقلام پایه بخش آب

اقلام پایه بخش فاضلاب

 

عملکرد سرمایه گذاری تاسیسات آب