:::::..........................................................................................:::::

برنامه ملاقات مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

ارباب رجوع : یکشنبه ها از ساعت 8 الی 12

همکاران هر روز ساعت 14

توضیح : هماهنگی با مسئول دفتر حوزه مدیر عامل

شماره پیامکی ارتباط بامدیرعامل : 30004618464646

:::::..........................................................................................:::::

برنامه ملاقات معاونین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

ارباب رجوع : هر روز ساعت 12 الی 14

:::::..........................................................................................:::::