وضعیت اعتبارات شرکت تا پایان سال 1396

(ارقام به میلیون ریال)