- برگزاری جلسات دوره ای در خصوص GIS با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت

- رایزنی با شرکت های مشاور و صاحب گرید GIS در خصوص عملیاتی کردن کاربرد GIS در شرکت و پیگیری آن

- پیگیری اختصاصی در خصوص اخذ اعتبارات لازم جهت تسریع در انجام فعالیت های مرتبط