:::............................................:::

حوزه مدیرعامل

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معاونت مهندسی و توسعه

معاونت بهره برداری
امور شهرستان ها

:::............................................:::