سیمای آبرسانی استان در پایان سال 1396

1- آخرین وضعیت روستاها

 

2-آمار مشترکین کل استان به تفکیک شهرستان تا پایان سال 96

1-2 نمودار مقایسه ای وضعیت مشترکین تا پایان سال 96