تغییر نام مشترک

- مدارک مورد نیاز :

1-      کپی سند انتقال قطعی یا قولنامه با تأیید شورای اسلامی روستا

2-      درخواست کتبی مشترک

3-      کپی قبض آب مصرفی

4-      تسویه حساب تمام بدهیهای قبلی

- مراحل انجام کار :

1- مراجعه مشترک به امور مشترکین شهرستان جهت تغییر نام

2- اعلام مدارک مورد نیاز توسط امور مشترکین

3- تهیۀ مدارک توسط مشترک و تحویل آن به کارشناس امور مشترکین

4- تغییر نام مشترک توسط کارشناس امور مشترکین