تعویض کنتورهای خراب

مدارک مورد نیاز :

1-      واریز فیش بانکی جهت تعویض کنتور خراب

2-      تأییدیه خرابی کنتور

مراحل انجام کار :

1-      تست و تشخیص خرابی کنتور توسط آبدار یا مشترک

2-      اعلام خرابی کنتور توسط آبدار به امور مشترکین شهرستان

3-      بازدید امور مشترکین شعبه از کنتور خراب

4-      باز کردن کنتور خراب توسط آبدار

5-      مراجعۀ مشترک با در دست داشتن کنتور خراب به امور مشترکین شهرستان

6-      تحویل کنتور سالم در محل شهرستان به مشترک توسط کارشناس امور مشترکین

7-      نصب کنتور سالم توسط مشترک با نظارت آبدار روستا