باتوجه به اینکه سایت شرکت دارای پشتیبانی 24 ساعته می باشد، به جز در موارد غیر قابل پیش بینی، در تمامی زمانها در دسترس می باشد و حتی هنگام به روز رسانی اطلاعات نیز سایت از دسترس خارج نخواهد شد. در صورت بروز هر گونه اشکال، دسترسی نهایتاً پس از 2 ساعت مجدداً برقرار خواهد شد.

* از تاریخ 22 خرداد 95 تا 24 خرداد 95 پرتال به علت انجام عملیات بروز رسانی خارج از دسترس می باشد
* از تاریخ 6 مهر ماه 95 تا 8مهر ماه 95 پرتال به علت انجام عملیات بروز رسانی خارج از دسترس می باشد
* از تاریخ 17 دی 95 تا 18 دی 95 پرتال به علت انجام عملیات بروز رسانی خارج از دسترس می باشد