شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

 

 

‌‌« مواردی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با صنعت آب و فاضلاب »

‌‌« موادي از قانون مجازات اسلامي در ارتباط با صنعت آب وفاضلاب »

فصل ششم ـ محو يا شكستن مهر وپلمپ وسرقت نوشته ها از اماكن دولتي

ماده 543ـ هرگاه محلي يا چيزي برحسب امرمقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد وكسي عالماً وعامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه درحكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دوسال محكوم خواهد شد.
درصورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ميشود واگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 607 ـ هرگونه حمله يا مقاومتي كه باعلم وآگاهي نسبت به مامــورين دولت درحين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محوسب ميشود ومجازات آن به شرح ذيل است:
1ـ هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دوسال.
2ـ هرگاه متمرد درحين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تاسه سال.
3ـ درساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره ـ اگر متمرد درهنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهـــد شد.

ماده 659ـ هركس وسايل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا سرمايه نهادها وسازمانهاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب وبرق وگاز وغيره را سرقت نمايد به حبس ازيك تا پنج سال محكوم ميشود وچنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 660ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب وبرق وگاز وتلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب وبرق وتلفن وگاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده687ـ هركس دروسايل وتاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب وفاضلاب، برق، نفت، گاز، پست وتلگراف وتلفن ومراكز فركانس وماكروويو(مخابرات) وراديو وتلويزيون ومتعلقات مربوط به آنها اعم از سد وكانال وانشعاب لوله كشي ونيروگاههاي برق وخطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري) ودستگاههاي توليد وتوزيع وانتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت وبخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده وهمچنين درعلايم راهنمايي ورانندگي وساير علايمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع وجاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا ازكار انداختن يا هرنوع خرابكاري ديگر شود بدون آن كه منظور او اخلال درنظم وامنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1ـ درصورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال درنظم وامنيت جامعه ومقابله با حكـــــومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2ـ مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است.

ماده688ـ هراقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير بهداشتي فضولات انساني ودامي ومواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه، زباله درخيابان ها وكشتار غير مجاز دام، استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست شناخته ميشود ونيز غيرمجاز بودن كشتار دام ودفع فضولات دامي وهمچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي سازمان حفاظت محيط زيست وسازمان دامپزشكي خواهد بود.
تبصره2ـ منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.