شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

 

 

‌‌« آیین نامه موضوع تبصره ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب »

‌‌« آيين نامه موضوع تبصره ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب »

مصوب 15/12/1372 هيات وزيران

ماده1 ـ آب بران مكلفند بهاي آب مصرفي خود يا عوارض آن رابراساس نرخ مصوب ودرخصوص آب مصرفي كشاورزي بهاي آب يا معادل درصد تعيين شده از محصول را درموعد ومحلي كه درقبوض آب مصرفي تعيين شده است بپردازند.
ماده2ـ صورت حساب بهاي آب مصرفي يا عوارض متعلق ، براي مصرف كنندگان آب كشاورزي ، صنعتي وساير مصارف كه از شبكه لوله كشي آب استفاده نمي كنند حسب مورد وامكانات سالي يك تا چهار بار وصورت حساب مصارف شهري وصنعتي وساير مصارف كه از شبكه لوله كشي يا خطوط انتقال آب يا شبكه هاي آبياري يا چاه ها استفاده مي كنند حداكثر هرسه ماه يكبار تهيه وارسال ميشود.
درصورت حساب مذكور علاوه برمشخصات مصرف كننده ونشاني دقيق او، ميزان آب مصرف شده، نوع مصرف ، فاصله زماني مصرف، آب بها، ياعوارض، آخرين روز مهلت پرداخت، محلي كه وجه بايد درآن جا پرداخت گردد وضمانت اجراي عدم پرداخت به موقع تصريح خواهد شد.
ماده3ـ آخرين روز مهلت باتوجه به بعد مسافت واوضاع واحوال محلي، بايد طوري تعيين شود كه فاصله زماني بين تاريخ وصول صورت حساب وآخرين روز مهلت براي آب شرب، صنعت وكشاورزي كمتر از يكماه نباشد.
ماده4ـ تازماني كه تعيين مقدار آب مصرفي كشاورزي به صورت حجمي مقدور نباشد مقدار آب تحويلي به هر هكتار زمين زير كشت باتوجه به نوع محصول وشرايط اقليمي برآورد خواهدشد.
ماده5ـ درصورت عدم پرداخت به موقع بهاي آب مصرف شده يا عوارض يا درصد تعيين شده از محصول (درموردآب مصرفي كشاورزي) وآب مستنكف از پرداخت به هرطريق مناسب ازجمله پلمپ محل انشعاب يامجراي ورود آب، قطع خواهد شد. چنانچه وجه صورت حساب قبل از اقدام به قطع آب تاديه گردد، دراين صورت آب قطع نخواهد شد.
ماده6ـ هرگاه درمواردي مانند مورد آبهاي كشاورزي قطع آب از نظر فني ومقدور نباشد يا موجب ضرر اشخاص ثالث گردد، آب بها يا عوارض برابر ماده (34) قانون توزيع عادلانه آب از طريق اداره ثبت اسناد واملاك محل وصول خواهد شد.
ماده7ـ وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف كننده وتسويه حساب كليه بدهي هاي مربوط به آب بهاء ياعوارض معوق وهزينه قطع ووصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهدبود ودرصورت موافقت شركت يا سازمان آب امكان تقسيط بدهي وجود خواهد داشت.
ماده8ـ هرگاه قطع آب درنتيجه بي احتياطي واشتباه كاركنان سازمان هاي وصول كننده صورت گرفته باشد دراسرع وقت وبدون دريافت هيچگونه هزينه اي آب مصرف كننده وصل و درصورت ورود خسارت ذينفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت.
ماده9ـ هرگاه مصرف كنندگان آب، ظرف مدت سه ماه پس ازتاريخ قطع آب براي دريافت صورت حساب يا تسويه ديون معوق خود اقدام ننمايند مستنكف محسوب مي شوند ودرچنين صورتي سازمان هاي ذيربط براساس ماده(34) قانون توزيع عادلانه آب، جهت وصول ديون آنها از اداره ثبت اسناد واملاك محل تقاضاي صدور اجرائيه خواهند نمود.
مادة10ـ هركس نسبت به صورت حساب ارسالي اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظيم وظرف دوماه ازتاريخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول كننده بفرستد.
اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها يا عوارض نخواهدبود، سازمان وصول كننده بفرستد.
اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها با عوارض نخواهد بود، سازمان وصول كننده مكلف است اعتراض را مورد رسيدگي قراردهد ودرصورت وارد بودن اعتراض صورت حساب را اصلاح يا درصورت وصول وجه، اضافه دريافتي را به معترض بازپرداخت نمايد همين حكم در موردي كه نسبت به قطع آب اعتراضي باتوجه به ماده (8) اين آيين نامه به عمل آيد، نيز جاري است، مشروط براينكه چنين اعتراضي ظرف يك ماه از تاريخ قطع آب به سازمان مربوط تسليم شده باشد.