شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

 

 

‌‌« آیین نامه حریم مخازن،تاسیسات آبی،کانالهای عمومی آبرسانی،آبیاری و زهکشی »

 

‌‌« آيين نامه حريم مخازن ، تاسيسات آبي ، كانالهاي عموم آبرساني، آبياري وزهكشي »

( مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

ماده1ـ مخازن، تاسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري وزهكشي مستحدثاتي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي زمينها يا انتقال آب ايجاد شده يا مي شوند.
ماده2ـ حريم مخازن ، تاسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري وزهكشي با توجه به ظرفيت كانالهاي مستحدثه وشبكه هاي آبياري وزهكشي :
1ـ آب دهي (دبي) بيش از 15 مترمكعب درثانيه ـ‌ميزان حريم از هرطرف 12 متر.
2ـ آب دهي (دبي) از 10تا15 مترمكعب درثانيه ـ‌ميزان حريم از هرطرف 8 متر.
3ـ آب دهي (دبي) از 5 تا10 مترمكعب درثانيه ـ‌ميزان حريم از هرطرف 6 متر.
4ـ آب دهي (دبي) از 2 تا5 مترمكعب درثانيه ـ‌ميزان حريم از هرطرف 4 متر.
5ـ آب دهي (دبي) از 150 ليترتا2 مترمكعب درثانيه ـ‌ميزان حريم از هرطرف 1 تا2 متر.
6ـ آب دهي (دبي) كمتر از 150ليتردرثانيه ـ‌ميزان حريم از هرطرف 1 متر.

ماده3ـ حريم لوله آبرساني با قطر 500 ميلي متر، دركل6متر (3 مترازهرطرف نسبت به محور لوله).
1ـ حريم لوله از500 تا 800 ميلي متر، دركل 6 متر(3 متر از هرطرف نسبت به محور لوله).
2ـ حريم لوله از800 تا 1200 ميلي متر،‌دركل 10 متر (5 متر از هرطرف نسبت به محور لوله).
3ـ حريم لوله از 1200 ميلي متر به بالا،‌ دركل 12 متر(6 متر از هرطرف نسبت به محور لوله).
تبصره ـ درصورتي كه لوله هاي آبرساني به موازات ودرحريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور ميشود.
ماده4ـ كانال عمومي آبرساني، آبياري وزهكشي واقع در داخل مزارع وباغها تا مساحت 100 هكتار كه براي آبياري همان مزارع وباغها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند .
ماده5ـ اداره هاي ثبت واسنادواملاك مكلفند بيست روز قبل از تحديد حدود املاك واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسيل ، مرداب، بركه طبيعي، كانالهاي آبياري آبرساني وزهكشي، روز تحديد حدود را به شركتهاي آب منطقه اي ودر داخل محدوده استحفاظي شهرها به شهردايهاي ذيربط ودرخوزستان به سازمان آب وبرق خوزستان اطلاع دهند كه حريم مربوط را، حسب مورد تعيين وقبل از روز تحديد حدود اعلام دارند. نرسيدن پاسخ درمدت ياد شده، مانع از اجراي مقررات ثبت اسناد واملاك نمي باشد.
ماده6ـ وزارتخانه، موسسه ها، شركتهاي دولتي، شهرداريها، سازمانها ونهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به وظايف خود يا صدور پروانه ساختمان يا نظاير آن ، حدبستر، حريم رودخانه ها،‌مسيلها ، مردابها وبركه هاي طبيعي را داخل محدوده استحفاظي از شهرداريها ودرخارج ازاين محدوده، از شركتهاي آب منطقه اي ودراستان خوزستان از سازمان آب وبرق خوزستان استعلام نمايند. دستگاههاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف بيست روز پس از تاريخ دريافت، پاسخ استعلام را بدهند. اعلام نكردن پاسخ درمدت تعيين شده به مفهوم بلامانع بودن اجراي طرح است.
ماده 7ـ هرگاه حريم رودخانه ها ، مسيلها، مردابها وبركه هاي طبيعي با حريم ساير تاسيساتي كه داراي حريم هستند، تداخل نمايد، قسمت مورد تداخل براي تاسيسات دو طرف ، به صورت مشترك مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 8ـ هرگاه دراجراي اين آيين نامه ، زمينهاي اشخاص درمسير وحريم كانالها وتاسيساتي آبي وآبرساني قرارگيرد، طبق ماده (43) قانون « توزيع عادلانه آب» بهاي روز آنها به مالكان پرداخت ميشود.

حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور