شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

 

 

‌‌« آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب »

‌‌« آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب »

هيأت وزيران درجلسه مورخ 1363/4/27 بنا به پيشنهاد شماره 505/78/277 مورخ 1363/2/23 وزارت نيرو وبه استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب، آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده1ـ وزارت كشاورزي دراجراي ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب با توجه به امكانات خود واولويت هاي هرمنطقه به منظور اطلاع كليه حقابه داران يا مصرف كنندگان آب از منابع سطحي ومراجعه آنان براي تشكيل پرونده، منطقه به منطقه آگهي لازم را در روزنامه كثيرالانتشار مركز ويكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي منتشر واز طريق راديو وتلويزيون محلي مراتب رااعلام وبه وسائل ممكن ديگر نيز ازجمله نصب آگهي درمساجد، شوراهاي محلي، انجمن هاي ده، مراكز خدمات روستايي، پاسگاه هاي ژاندارمري، جهادسازندگي واماكن ديگري كه مفيد تشخيص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه مي رساند.
ماده2ـ درآگهي موضوع ماده فوق بايد محل ونشاني تسليم مدارك وارائه اطلاعات ومهلت اخذ وتسليم آنها براي تشكيل پرونده واثرات عدم مراجعه حقابه داران ومصرف كنندگان ذكر شود.
ماده3ـ حقابه داران يا مصرف كنندگان بايد پس از انتشار آگهي ودرمهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه واطلاعات خود را طبق نمونه هايي كه از طرف وزارت كشاورزي دراختيار آنان قرار ميگيرد همراه با مدارك مثبته مالكيت يا دلائل مصرف آب ومحل مصرف ونوع مصرف وسابقه بهره برداري وميزان آن ومنابع آب ومقدار آب مورد احتياج وسمت قانوني خود وغيره را تسليم نمايند.
تبصره1- شركتها وسازمان هاي آب منطقه اي مكلفند نسخه اي از كليه اطلاعاتي كه نسبت به وضعيت حقابه داران ومصرف كنندگان آب از منابع سطحي دارند حسب درخواست ادارات كشاورزي محل دراختيار آنان قرار دهند.
تبصره 2- درموارد مصارف صنعتي ، معدني وشرب درخواست كنندگان بايدطرح ومشخصات تاسيسات مربوط را با ارائه طرح هاي توجيهي فني وبهداشتي واقتصادي كه حسب مورد بايد به تاييد وزارت خانه هاي ذيربط وسازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد به ضميمه درخواست خود تسليم دارند.
ماده4ـ فرم هاي دريافتي به ترتيب تاريخ وصول، شماره گذاري ودردفتر مخصوصي ثبت وازجهت كامل بودن مدارك، مورد رسيدگي ادارات كشاورزي محل قرار ميگيرد وچنانچه نواقصي ملاحظه شود براي رفع نقص مراتب به ذينفع اعلام وپس از تكميل مدارك پرونده امر به هيأت سه نفري مربوطه تسليم ميگردد.
ماده5ـ هيأت هاي سه نفري طبق مفاد آئين نامه مربوط به تشكيل هيأت هاي سه نفري وپنج نفري وبا مراجعه به كليه سوابق واطلاعات ونتايج رسيدگي ودرصورت ضرورت پس از تحقيقات ومعاينه محلي مبادرت به صدور راي خواهند كرد.
ماد6ـ پس از صدور راي از طرف هيأت سه نفري وابلاغ آن چنانچه حقابه دار يا مصرف كننده آب اعتراض خودرا ظرف مدت مقرر درآئين نامه تشكيل هيأت هاي سه نفري وپنچ نفري تسليم نمود وزارت كشاورزي نسبت به صدور پروانه هاي مصرف معقول آب كشاورزي اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ آراء صادره توسط هيأت هاي سه نفري درمورد آب شرب وصنعت وساير مصارف با توجه به ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب وتبصره 2 ماده 3 اين آئين نامه براي صدور پروانه مصرف معقول به شركت يا سازمان آب منطقه اي محل ارسال ميگردد.
ماده7ـ پروانه هاي مصرف معقول براي آب قابل تحويل با رعايت حق تقدم ويا توجه به اولويت مصارف زير تعيين وصادر ميگردد.
الف‌ـ آب مشروب.
ب‌ـ آب باغ هاي موجود درتاريخ تصويب اين آئين نامه (درختان مثمر وصنعتي)
ج ـ آب زراعتي ودامپروري.
دـ آب مصارف صنعتي.
هـ ـ ساير مصارف.
درمواردي كه اجراي برنامه هاي عمراني وطرح هاي اقتصادي ايجاب كند وزارت نيرو مي بايستي با جلب نظر وزارت كشاورزي درمورد تغيير اولويت مصارف كشاورزي ، صنعتي ومعدني تصميم لازم اتخاذ كند.
ماده8ـ پروانه هاي مصرف معقول آب كشاورزي طبق نمونه (1) پيوست توسط وزارت كشاورزي وپروانه هاي مصرف معقول آب صنعت وشرب طبق نمونه (2) پيوست توسط وزارت نيرو صادر وبه ذينفع تسليم خواهد شد.
ماده9ـ پروانه مصرف معقول باذكر كامل مشخصات مندرج درآن دردفاتر مخصوصي ثبت وبه عنوان نسخ اصلي پروانه هاي مصرف معقول حسب مورد دراداره كشاورزي محل يا شركت آب منطقه اي مربوطه نگهداري خواهد شد. درموارد اختلاف واستعلام اين دفاتر قابل استناد مي باشد.
ماده10ـ درمناطقي كه حقابه داران يا مصرف كنندگان آب پس از انتشارآگهي موضوع ماده يك درمهلت مقرر اقدامي درمورد ارائه اطلاعات ننمايند حسب مورد ادارات كشاورزي در ارتباط با مصارف كشاورزي وسازمان هاي آب منطقه در رابطه با ساير مصارف مكلفند با برنامه ريزي مشخصي نسبت به جمع آوري اطلاعات وتشكيل پرونده وارسال به هيأت سه نفري اقدام نمايند به نحوي كه كليه حقابه داران ومصرف كنندگان منطقه موضوع آگهي شناسايي وبراي آنها پروانه مصرف معقول صادر شود.
ماده11ـ وزارتين كشاورزي ونيرو تسهيلات ممكن را براي تحويل مقدارآب مندرج درپروانه معقول به صاحبان پروانه وارشاد آنها درانتخاب مناسب ترين شيوه آبياري به منظورجلوگيري از تلفات وبالا بردن بازده آبياري فراهم خواهند آورد.
تبصره ـ درمواقع كم آبي درصورت ضرورت اعمال بند(ز) ماده 29 قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو مراتب را دائر به برقراري جيره بندي درمنطقه يا مناطق خاصي را دركشور به وزارت كشاورزي اعلام مي نمايد وزارت خانه مذكور نسبت به تحويل آب مندرج درپروانه هاي مصرف معقول كشاورزي به نسبت ميزان كاهش اعلام شده از طرف وزارت نيرو موقتاً اقدام مقتضي معمول مي دارد. درمورد ساير مصارف وزارت نيرو راساً اثدام لازم به عمل خواهد آورد.
ماده12ـ دراجراي تبصره يك ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب وبه استناد بند«ب» ماده واحده لايحه قانوني راجع به تغييرات وظائف وزارت نيرو كليه تجهيزات ماشين آلات ، پرسنل، بودجه، اعتبارات، دارائي ها ،تعهدات واموال شركتهاي آب منطقه اي درآن قسمت كه مربوط به اجراي تبصره فوق مي باشند از شركتهاي آب منطقه اي متنزع وبه وزارت كشاورزي منتقل خواهندشد.
تبصره ـ قبل از انجام نقل وانتقالات موضوع اين ماده وزارت كشاورزي عند اللزوم مي تواند براي مدت 6 ماه تعدادي ازكاركنان خود را براي آشنايي با امور وكسب تجربيات لازم به شركتهاي آب منطقه اي معرفي تا درجريان امورقرارگرفته وآمادگي لازم را كسب نمايند.
ماده13ـ وزارتين نيرو وكشاورزي موظفند متناسب با وظايف مقرر دراين آيين نامه تشكيلات مورد نياز را تدوين وبراي تصويب به سازمان اموراداري واستخدامي كشور ارسال نمايند.
ماده14 ـ اجراي دستورات وزارتين نيرو وكشاورزي وسازمان ها وادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد اين آيين نامه به موجب ماده31 قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد به عهده مامورين شهرباني، ژاندارمري وساير قواي انتظامي مي باشد.
ماده15ـ هركس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نمايد حسب مورد وزارتين نيرو وكشاورزي پرونده امر را متضمن توع ونحوه تخلف ودلائل امر تنظيم وبراي تعقيب متخلف طبق ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب به دادسراي محل ارسال مي دارند وپرونده راتاحصول نتيجه پيگيري مي نمايند.