شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

 

 

‌‌« آیین نامه تشکیل هیئات های 3 نفری و 5 نفریو وظایف و اختیارات آنها »

‌‌« آئين نامه تشكيل هيأت هاي سه نفري وپنج نفري ووظايف واختيارات آنها »

 هيأت وزيران درجلسه مورخ 1363/4/27 بنا به پيشنهاد شماره 505/78/277 مورخ 1363/2/23 وزارت نيرو وبه استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب، آئين نامه تشكيل هيأت هاي سه نفري وپنج نفري ووظايف واختيارات آنها (موضوع مواد19 و20 قانون توزيع عادلانه آب) رابه شرح زير تصويب نمودند:

ماده1ـ درمواردي كه وزارت كشاورزي انتشار آگهي موضوع ماده 1 آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول آب را ضروري تشخيص مي دهد مراتب را به وزارت نيرو متعكس تا دراجراي ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب نسبت به تشكيل هيأت هاي سه نفري ووپنج نفري اقدام نمايد ضمناً محل دبيرخانه واستقرار هيأت ها درهرمنطقه توصط وزارت كشاورزي تعيين وبه اطلاع وزارت نيرو مي رسد.
ماده2ـ وزارت نيرو پس از اطلاع از تصميم وزارت كشاورزي همزمان اقدامات زير را معمول مي دارد.
الف ـ از وزارت كشاورزي تقاضا مي نمايد تا نمايندگان خود را درهيأت هاي سه نفري انتخاب وبه وزارت نيرو ودبيرخانه هيأت معرفي نمايد.
ب ـ از وزارت كشور درخواست مي نمايد تا بخشداري هاي منطقه مورد آگهي از طرق شوراهاي محلي مربوطه براي هريك از محلهاي واقه درمنطقه موضوع آگهي دونفر معتمد ومطلع محلي جهت عضويت درهيأت هاي سه نفري (يك نفر اصلي ويك نفر علي البدل) وسه نفر جهت عضويت درهيأت هاي پنج نفري (‌دونفر اصلي ويك نفر علي البدل) تعيين وبه دبيرخانه هيأت و وزارتين نيرو وكشاورزي معرفي نمايد.
ج ـ نمايندگان خود را درهيأت هاي سه نفري وپنج نفري انتخاب وبه وزارت كشاورزي ودبيرخانه هيأت ها معرفي مي نمايد. مهلت انتخاب ومعرفي اعضاء هيأت هاي سه نفري وپنج نفري مذكور درفوق حداكثر سه ماه از تايخ درخواست وزارت نيرو مي باشد.
تيصره ـ درمورد قرائت نسبي وسببي معتمدين محلي عضو هيأت هابا اشخاص ذينفع تا درجه يك وباغيبت آنها روساي هيأت ها از اعضاي علي البدل حسب مورد براي شركت درجلسات دعوت به عمل خواهند آورد.
ماده3ـ اعضاء هيأت هاي سه نقري وپنج نفري براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند وتمديد ماموريت يا انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي چهارسال بلامانع است.
ماده4ـ درصورت فوت يا استعفا يا تغيير شغل يا بركناري اعضاي انتخابي هيأت هاي سه نفري وپنج نفري جانشين آنان براي بقيه مدت ماموريت هيأت حسب مورد توسط دستگاه هاي ذيربط حداكثر ظرف مدت يكماه تعيين خواهد شد.
ماده5ـ عدم حضور اعضاي انتخابي هيأت در دوجلسه متوالي يا سه جلسه متناوب بدون عذر موجه درحكم استعفا خواهد بود.
ماده6ـ هيأت هاي سه نفري وپنج نفري در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس ويك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند.
ماده7ـ جلسات هيأت هاي سه نفري برحسب ضرورت به طور متوالي يا متناوب تشكيل وبه كليه موارد مطروحه به ترتيب وصول رسيدگي واتخاذ تصميم ميشود. تشكيل جلسات هيأت هاي پنج نفري منوط به ارجاع كار از طرف سازمان صادر كننده پروانه مصرف معقول به هيأت پنج نفري وبرحسب احتياج خواهد بود.
ماده8ـ محل تشكيل جلسات هيأت ها در ادارات كل كشاورزي يا هرمحل ديگري است كه وزارت كشاورزي معين مي نمايد.
ماده9ـ هيأت سه نفري با توجه به سوابق مربوطه به مقدار آب موجود ، ميزان سطح ونوع كشت، محل مصرف وانشعاب ، كيفيت مصرف آب، رويه معمول وعرف محل واخذ اطلاعات ازموسسات تحقيقاتي ذيربط درمنطقه وساير عوامل ودرصورت ضرورت پس از بازديد ازمحل، ميزان مصرف معقول دارندگان حقابه يا مصرف كنندگان را تعيين ودرصورتي كه مجموع حقابه هاي مصرف كنندگان بيش از ميزان واقعي وعادي آب باشد درميزان حقابه مصف كنندگان تجديد نظر ونتيجه را اعلام خواهد كرد.
تبصره ـ هيأت هاي سه نفري وپنج نفري براي كسب اطلاعات وموارد مذكور دراين ماده عنداللزوم مي توانند گروه هاي تحقيقي كه مركب از كارشناسان ذيربط باشند را انتخاب وتشكيل دهند.
ماده10ـ شركتهاي آب منطقه اي وموسسات تحقيقاتي وكليه دستگاه هاي دولتي مكلفند اطلاعات مورد نياز هيأت هاي سه نفري وپنج نفري را حسب درخواست در اختيار آنان قرارداده ونسخه اي از مدارك مورد احتياج را ارسال دارند.
ماده11ـ رسيدگي به پرونده هاي مطروحه درهيأت ها با توجه به كليه جهات وجوانب امر ودرصورت لزوم باحضور اشخاص ذينفع انجام خواهد شد. تصميمات به اكثريت آراء اعضاء هيأت اتخاذ وبه امضا مي رسد اقليت نيز بايد نظر خود را مستدلاً درصورت جلسه قيد وامضاء نمايد.
ماده12ـ هيأت هاي سه نفري وپنج نفري مكلفند خلاصه كليه مذاكرات وتصميمات متخذه درجلسات خود رادردفتر مخصوصي كه براي اين منظور تهيه ميشود درج وامضاء وضبط كنند ورونوشتي ازصورت جلسات را براي اطلاع به ادارات كشاورزي محل وشركت هاي آب منطقه اي مربوط ارسال دارند.
ماده13ـ پروانه هاي صادره به استناد آراء هيأت هاي سه نفري وپنج نفري از طريق سازمان صادره كننده پروانه همراه بايك نسخه از راي هيأت سه نفري باتوجه به ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد به ژاندارمري يا شهرباني وساير قواي انتظامي محل براي ابلاغ به اشخاص ذينفع ارسال ونسخه اي نيز به بخشداري وشوراي محلي فرستاده ميشود تا به هرطريقي كه مقتضي بدانند به اطلاع اهالي محل برسانند.
ماده14ـ پروانه هاي صادره از تاريخ ابلاغ تا سي روز قابل اعتراض است ودرصورت اعتراض از طرف ذينفع پرونده امر براي رسيدگي واظهار نظر به هيأت پنج نفري ارسال خواهد شد.
ماده15ـ معترضين به پروانه هاي صادره بايد موارد اعتراض خود را كتباً ومستنداً ظرف مدت مقرر درماده 14 فوق مستقيماً به سازمان صادركننده پروانه تسليم نمايند.
ماده16ـ پروانه هاي صادره به استناد آراء صادره از هيأت سه نفري درصورت عدم اعتراض درمهلت مقرر قابل اجرا است ودرصورت اعتراض پروانه صادره به استناد راي هيأت پنج نفري مبني بر افزايش ميزان آب تعيين شده توسط هيأت هاي سه نفري باشد درصورتي كه منبعي براي تامين آب افزايش يافته موجود نباشد با تجديدنظر درآراء صادره مربوط به موضوع اعتراض ميزان مصرف معقول كليه اشخاص ذينفع را مشخص مي نمايد.
تبصره 1ـ درصورتي كه بيش از يك سوم پروانه هاي صادره طبق آراء صادره از هيأت هاي سه نفري هرمحل مورد اعتراض واقع شود وبه تشخيص هيأت پنج نفره اعتراضات موجه شناخته شود كليه پروانه هاي صادره پس از تجديد نظر هيأت هاي پنج نفري قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2ـ تعيين نحوه اجراي آراء هيأت ها درموارد اشكال با هيأت صادركننده راي است.
ماده17ـ پس ازوصول اعتراض سازمان صادر كننده پروانه ودبيرخانه مربوطه سوابق واطلاعات ومدارك وراي هيأت سه نفري وپرونده امر را براي رسيدگي به دبيرخانه هيأت پنج نفري جهت طرح درهيأت پنج نفري ارسال خواهند داشت پس از صدور راي از طرف هيأت پنج نفري دبيرخانه هيأت مذكور آراء صادره را حسب مورد براي صدور پروانه مصرف معقول به ادارات كشاورزي مربوطه يا شركتهاي آب منطقه اي ذيربط ارسال خواهد داشت.
ماده18ـ آراء هيأت هاي سه نفري وپنج نفري بايد دردفتر مخصوصي به نام دفتر ثبت مصارف آب با قيد تاريخ راي ، حجم آب ، مورد ومحل مصرف، دارنده يا مصرف كننده حقابه درج وامضاء شود ونبايد درمندرجات آن دخل وتصرفي به عمل آيد.
ماده19ـ موارد رسيدگي هيأت هاي سه نفري وپنج نفري به شرح زير مي باشد:
الف (هيأت هاي سه نفري) تعيين ميزان مصرف معقول آب براي اموركشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري را منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه درگذشته حقابه داشته اند وتجديدنظر درآنها به منظور تبديل حقابه به پروانه مصرف معقول.
ب(هيأت هاي پنج نفري) تجديد نظر درآراء صادره از هيأت هاي سه نفري درصورت اعتراض.
ماده20ـ نحوه اخذاطلاعات وتكميل سوابق وجمع آوري وكسب اطلاعات ورسيدگي به درخواست هاي پروانه مصرف معقول ورعايت حق تقدم واظهارنظر درمورد آنها به شرح مندرج درآئين نامه پروانه مصرف معقول خواهدبود.