اطلاعات شما بصورت محرمانه در سیستم ثبت می شود و به صورت عمومی قابل مشاهده نیست

شرایط و راهنمای استفاده از سامانه

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (15031452000)

شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت بستر ارائه خدمت
15031452100 واگذاری انشعاب آب
14021452101 واگذاری انشعاب فاضلاب

ارزیابی پیمانکاران (13011454000)

شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت بستر ارائه خدمت
13011454000 فرم ارزیابی پیمانکاران
سایر خدمات الکترونیک